ReHAI


Registar hrvatskih aerobic instruktora – ReHAI

Popis aerobic instruktora, voditelja rekreacije, trenera i profesora kineziologije koji se u Republici Hrvatskoj bave tjelovježbom i fitness-om sačinjava Registar hrvatskih aerobic instruktora .

Cilj osnivanja državnog registra je osnivanje centralne, državne baze podataka osoba, profesionalaca u rekreaciji i fitness-u sa svrhom:

 • objedinjavanja svih aerobic instruktora, voditelja rekreacije, trenera i profesora kineziologije radi prepoznavanja i priznanja postignutih kvalifikacija i stručnosti, te ostvarivanja prava koja iz toga proizlaze;
 • ostvarivanja boljih mogućnosti na tržištu rada putem potražnje poslodavaca.

Članstvo u ReHAI je jamstvo kvalifikacije, visokog stupnja stručnosti i profesionalnosti svojih članova te predstavlja sustav osiguravanja kvalitete usluge rutinskog i kreativnog rada za koje su osposobljeni članovi udnosu na korisnike ovih usluga tj. sudionike vježbanja i poslodavce.

Kao članica European Health and Fitness Association (EHFA), Udruga hrvatskih aerobic instruktora – UHAI upravlja Registrom hrvatskih aerobic instruktora -ReHAI koristeći prihvaćen i službeni europski sustav za kvalifikacije koji opisuje znanje, vještine i stručnost koje profesionalni voditelji vježbanja moraju postići da bi bili registrirani.

Članstvo u Registru je jamstvo da profesionalni voditelj vježbanja posjeduje:

 • visoku razinu stručnosti temeljem završene izobrazbe i programa osposobljavanja državnih institucija,
 • poznavanje propisanih standarda sigurnog i učinkovitog programa vježbanja,
 • znanja Kodeksa dobre prakse,
 • stav i navike ulaganja u vlastitu trajnu izobrazbu sa svrhom postizanja visokog svog profesionalnog razvoja.

Od 31. listopada  2013. godine Udruga hrvatskih aerobic instruktora – UHAI (Association of Croatian Aerobic Instructors – ACAI) je ravnopravna članica EHFA-e te svojim programima izobrazbe i stručnim kadrom  može osposobljavati i usavršavati instruktore aerobike, fitnesa i voditelje tjelesne aktivnosti s priznavanjem te izobrazbe u cijeloj Europskoj uniji.

ZNAČENJE MISIJE ReHAI-a

Za aerobic instruktore, trenere, profesionalne voditelje vježbanja

 • Strukovno priznanje stručnosti profesionalnih voditelja vježbanja, te prepoznavanje ovih kvaliteta od strane korisnika usluge, poslodavca i državnih institucija
 • Postizanje i ostvarivanje prava te poboljšanje uvjeta rada putem ove strukovne udruge. Primjerice jedinstveno priznanje kvalifikacije u RH, te u budućnosti članstvo u međunardnim udrugama i priznaje u EU. UHAI  Training Proveider za potrebe EU, što znači da je prepoznata kao organizacija u Republici Hrvatskoj koja nudi stručnost i kvalitetu obrazovanja koja je jednaka onoj u Europi. Kvalifikacija voditelja vježbanja stečena pri Udruzi hrvatskih aerobic instruktora – UHAI-u bit će priznata u Europske unije.
 • Bolje mogućosti trajne izobrazbe i usavršavanje kroz djelatnosti i aktivnosti Udruge, sa stjecanjem novih kvalifikacija i certifikata. ReHAI pruža aerobic instruktorima, trenerima i voditeljima vježbanja karijernu strukturu za doživotno učenje i kontinuirani profesionalni razvoj, te povećanom potražnjom za učenjem, potiče i razvija Udrugu hrvatskih aerobic instruktora za njezino daljnje jačanje i napredovanje u ponalaženju novih kvalitetih programa izobrazbe.
 • Omogućuje razvijanje vlastitih visokih standarda rada u programima vježbanja te strukovnog jamstva visoke stručnosti u provođenju strukovnih načela dobre prakse rada.
 • Putem postojanja Registra, UHAI zastupa i štiti prava svojih članova u odnosu na poslodavce, pomaže u zapošljavanju i traženju optimalnog stručnjaka prema potrebama poslodavca i programa rada.

Za poslodavce i ustanove koje nude programe tjelovježbe i rekreacije

 • Jamstvo visoko kvalificiranih stručnjaka u kreativnom i sigurnom vođenju raznih programa rekreacije, a prema specifičnim potrebama pojedinog poslodavca/ ustanove te pomoć u uspostavljanju kontakta na temelju ponude i potražnje stručnjaka specifičnog profila i optimalnog radnog mjesta.
 • Prepoznavanje stručnosti i digniteta ovog poziva temeljem postojanja jedinstvenog sustava visoke razine kvalitete struke, stupnja izobrazbe i iskustva. Članstvo u Registru je izvjesno jamstvo poslodavcu kvalitetnog i stručnog rada te zadovoljstva polaznika i korisnika rekreativnih programa.
 • Registar također omogućuje svojim članovima trajnu izobrazbu, napredovanje u stjecanju novih i suvremenih saznjanja i iskustava putem obavijesti o održavanju tečajeva i seminara, te na taj način članovi ReHAI doprinose isticanju centra, fitness kluba, odnosno ustanove kao mjesto vrsnosti s visoko kvalificiranim voditeljima vježbanja.

Za Udrugu hrvatskih aerobic instruktora – UHAI

 • Postojanje Registra u okviru djelatnosti i pod pokroviteljstvom UHAI je dokaz postojanja organizacije koja je mjesto vrsnosti, jamstvo kvalitete, sa svojim članovima koji su profesionalni, kvalificirani voditelji vježbanja.
 • Surađujući na stručnim skupovima, konvencijama voditelji međusobno prenose iskustva, povećava se potreba za učenjem i prenošenjem znanja u cilju pobljšavanja standarda programa vježbanja i brige za korisnike usluge vježbanja.
 • Stručne djelatnosti članova UHAI i Registra je temelj promicanja važnosti i digniteta ove djelatnosti, postizanje prava putem administrativnih i pravnih mjera za svoje članove, zaštita zaposlenja, poboljšanje uvjeta rada i široke mogućnosti ulaganja u vlastiti napredak i trajnu izborazbu.

Za širu zajednicu

 • Država postojanjem strukovne udruge ima organizaciju profesionalaca koji sa svojom stručnošću i radom nude kvalitetne programe vježbanja i brinu o zdravlju nacije. Ulaskom Republike Hrvatske u EU mogućnosti razmjene rada i stručnjaka u okviru EU su dostupnije i veće.
 • UHAI i Registar, budući da objedinjuju stručnjake visoke kvalitete obrazovanja i stručnosti, aktivni su sudionici u doprinosu poboljšanja zdravlja i time doprinose programima preventive koje provode državne institucije.